Polityka Prywatności

1.        Klauzula informacyjna

Zgodnie z RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016, s. 1-88) informujemy, iż:

1.       Administratorem Państwa danych osobowych jest Wienkra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krakowie przy ulicy Kotlarskiej 34, 31-539 Kraków, NIP 679-000-56-43 reprezentowana przez Renatę Sempka - Prezes Zarządu.

2.       Kontakt z Administratorem Ochrony Danych możliwy jest:

a)       pod nr telefonu 510-418-792

b)       mailowy pod adresem odo@wienkra.pl

3.       Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)        realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

b)       w przypadku założenia zamówienia, dostawy, zasięgnięcia informacji handlowej, dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień, dostaw

c)        przedstawienia oferty handlowej na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a

RODO)

4.       W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem

5.       Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6.       Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.       Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz okres obowiązywania umowy, a po jej upływie przez okres niezbędny do

a)       zakończenia umowy i usług z nią zawiązanych,

b)       zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Wienkra Sp. z o.o.,

c)        dla realizacji uzasadnionego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, podatkowych oraz rachunkowych..

 

8.        Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Wienkra Sp. z

o.o. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia

sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Osobie której dane dotyczą przysługują następujące

prawa wynikające z Przepisów RODO:

a)       prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia za pośrednictwem Administratora DO czy i w jakim zakresie są przetwarza dane osobowe;

b)       prawo do sprostowania danych, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)        prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w tym prawo do cofnięcia przyznanych wcześniej zgód (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia czy wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych jest uzasadniony wobec uzasadnionego interesu Administratora DO.

d)       prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane i osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych.

e)       Prawo do usunięcia danych ma również osoba, której dane dotyczą a cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. Usunięcie jest również możliwe gdy dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

f)        Dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

g)       prawo do przenoszenia danych za pośrednictwem Administratora DO innemu administratorowi o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę;

h)       prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzane dane osobowe przez Wienkra Sp. z o.o. naruszają Przepisy RODO;

i)         prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora DO, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

9.        Informacje o odbiorcach danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt. 2, dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a)       podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania zwartej umowy,

b)       podmioty wspierające Wienkra Sp. z o.o. w jego procesach biznesowych, w tym podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz Wienkra Sp. z o.o. (tzw. procesorzy Wienkra) uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności;

 

c)        podmioty powiązane z Wienkra Sp. z o.o.

d)       podmioty realizujące usługi windykacyjne oraz podmioty nabywające wierzytelności - w razie nieopłacenia naszych rachunków lub faktur w terminie;

e)       podmioty prowadzące usługi bankowe;

f)        podmioty realizujące usługi kurierskie lub pocztowe;

g)       podmioty realizujące usługi przewozowe;

h)       podmioty archiwizujące dokumenty;

i)         podmioty świadczące na rzecz Wienkra Sp. z o.o. usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, finansowe, rachunkowe, pomoc prawną. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

10.    Państwa dane osobowe będą przechowywane z najwyższą starannością i odpowiednimi zabezpieczeniami przed wyciekiem

2.       Cookies

Wykorzystujemy pliki cookie własne i pochodzące od osób trzecich do zoptymalizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszych usług, a także w celu wyświetlania z naszej strony oraz stron osób trzecich treści reklamowych dobieranych na podstawie analizy sposobów, w jaki użytkownicy poruszają się po naszej stronie. Dalsze przeglądanie treści na naszej stronie jest równoznaczne z akceptacją wykorzystania plików cookie przez użytkownika. Więcej informacji użytkownicy znaleźć mogą w naszej Polityce wykorzystania plików cookie.

Co to jest plik cookie?

Plik cookie to mały plik tekstowy wysyłany przez stronę internetową i zapisywany na Państwa komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, zawierający informacje na temat nawigacji po danej stronie internetowej. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Dzięki plikom cookies korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze. Pliki te nie są szkodliwe dla komputerów. Pomimo tego, że w niniejszej polityce używa się ogólnego pojęcia plik cookie w odniesieniu do głównego sposobu przechowywania informacji na tej witrynie, w użyciu jest również przestrzeń magazynu lokalnego przeglądarki, wykorzystywana do tych samych celów co pliki cookies. W związku z tym wszystkie informacje zawarte w tej sekcji w równym stopniu odnoszą się także do magazynu lokalnego.

Po co używa się plików cookies na tej stronie?

Pliki cookies są istotnym elementem funkcjonowania naszej strony internetowej. Głównym celem plików cookies jest ulepszenie doświadczenia korzystania ze stron internetowych. Na przykład podczas korzystania z danej strony zapamiętujemy Państwa preferencje (język, kraj itp.) na potrzeby przyszłych wizyt. Ponadto informacje zebrane w plikach cookies pozwalają nam na ulepszanie naszej strony poprzez

oszacowanie danych statystycznych i sposobów użytkowania, jak również na jej dostosowanie do indywidualnych preferencji użytkowników, przyspieszenie wyszukiwania itp. Okazjonalnie, po uprzednim otrzymaniu zgody, możemy używać plików cookies, tagów czy innych podobnych mechanizmów do uzyskania informacji, która pozwoli nam wyświetlać na naszej stronie www, stronach podmiotów zewnętrznych lub innych stronach reklamy oparte na analizie Państwa zwyczajów korzystania z Internetu.

Do czego NIE używa się plików cookies na tej stronie internetowej?

Przy pomocy plików cookies, których używamy, nie przechowujemy wrażliwych informacji, dzięki którym możliwa byłaby identyfikacja użytkownika, takich jak adres, hasło, dane karty kredytowej lub debetowej itp.

Kto używa informacji zgromadzonych w plikach cookies?

Informacje zgromadzone poprzez pliki cookies na naszej stronie internetowej używane są wyłącznie przez nas, z wyjątkiem plików cookies podmiotów zewnętrznych, które używane i zarządzane są przez firmy zewnętrzne w celu dostarczenia nam zamówionych przez nas usług, poprawy jakości naszych usług oraz optymalizacji korzystania z naszych stron internetowych przez użytkowników. Główne usługi, do których używane są pliki cookies podmiotów zewnętrznych, dotyczą uzyskania danych statystycznych odnośnie wejść na stronę i zagwarantowania bezpieczeństwa operacji płatniczych.

W jaki sposób można uniknąć korzystania z plików cookies na tej stronie internetowej?

Jeśli wolą Państwo uniknąć korzystania z plików cookies na tej stronie www, mając na uwadze wcześniejsze ograniczenia, w pierwszej kolejności należy zablokować użycie plików cookies w Państwa przeglądarce, potem zaś usunąć pliki cookies przechowywane na Państwa przeglądarce, które powiązane są z tą witryną internetową. W każdej chwili mają Państwo możliwość rezygnacji z korzystania z plików cookies.

Jak blokować i usuwać pliki cookies?

Istnieje możliwość ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie pochodzących z tej strony internetowej w dowolnym momencie poprzez zmianę w konfiguracji przeglądarki internetowej w sposób opisany poniżej. Chociaż parametry każdej przeglądarki ustawiane są inaczej, zazwyczaj konfiguracja ustawień dotyczących plików cookie odbywa się w menu „Preferencje" lub „Narzędzia". Więcej informacji o konfiguracji plików cookie w przeglądarce znaleźć można w menu „Pomoc" przeglądarki.

3.        W jaki sposób mogą Państwo korzystać z przysługujących praw?

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej:

odo@wienkra.pl